Algemene Voorwaarden Studio Reigersbos

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Studio Reigersbos: Studio Reigersbos, gevestigd te Amsterdam (onderdeel van Media Factured) onder KvK-nummer: 34363910
 2. Klant: degene met wie Studio Reigersbos een overeenkomst is aangegaan, al dan niet in de vorm van een fotoshoot.
 3. Consument: een klant die als privé persoon handelt.
 4. Partijen: Studio Reigersbos en de klant.
 5. Opdracht: fotoshoots en fotografische werken.
 6. Fotografische werken: werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet (Aw).
 7. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 

Artikel 2 Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Studio Reigersbos en een wederpartij/klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, namens Studio Reigersbos.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden, uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3 Tarieven en betaling

 1. De betalingsverplichting vangt aan wanneer de overeenkomst tot stand komt. Een overeenkomst is tot stand gekomen wanneer de klant een reservering maakt op de website en daarvan een schriftelijke bevestiging van Studio Reigersbos heeft ontvangen. Een reservering wordt geboekt middels het volledig invullen van het reserveringsformulier op de website.
 2. Alle prijzen die Studio Reigersbos hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 3. Na het reserveren van een fotoshoot dient de klant een aanbetaling van het totaalbedrag te voldoen, voordat Studio Reigersbos zal starten met de uitvoering van de opdracht. Het restant zal bij aanvang van de fotoshoot door de klant betaald worden.
 4. Alle prijzen op de website van Studio Reigersbos of anderszins kenbaar gemaakt, kan Studio Reigersbos altijd wijzigen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Studio Reigersbos prijsaanpassingen op de website mededelen.
 5. Wanneer er al een overeenkomst tot stand is gekomen, dan geldt de prijs waarvoor de overeenkomst is aangegaan.
 6. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

 

Artikel 4 Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet (volledig) of niet tijdig, dan kan Studio Reigersbos de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht opschorten. Studio Reigersbos zal de foto’s niet vrijgeven zolang de betaling niet volledig is voldaan.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van de klant, zijn de verplichtingen van de klant  jegens Studio Reigersbos onmiddellijk opeisbaar en is Studio Reigersbos gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.

 

Artikel 5 Beëindiging overeenkomst

 1. Partijen hebben het recht om de opdracht door schriftelijke opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen.
 2. Studio Reigersbos behoudt in geval van beëindiging door de klant, aanspraak op de betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de met de beëindiging verband houdende werkzaamheden en kosten.
 3. Bij annulering van de opdracht ontvangt de klant het reeds (aan)betaalde bedrag niet terug.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Studio Reigersbos voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Indien de klant ontevreden is met het eindresultaat van de geleverde werken, kan Studio Reigersbos eenmalig kosteloos aanpassingen verrichten, op de afgeleverde werken.
 2. Studio Reigersbos heeft het recht om de overeengekomen opdracht (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg, na schriftelijk akkoord en nadat de klant de aanbetaling heeft voldaan.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Studio Reigersbos tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant later dan de afgesproken tijd komt opdagen, dan gaat dit van de gereserveerde tijd af.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Studio Reigersbos tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Studio Reigersbos, dan is de klant nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Studio Reigersbos te betalen.
 7. Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant.
 8. In geval van retourzending zijn digitale bestanden met fotografische werken, voor risico van de klant, tot het moment dat deze door Studio Reigersbos onbeschadigd retour zijn ontvangen.
 9. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt dit in redelijkheid door Studio Reigersbos vastgesteld.
 10. Indien Studio Reigersbos en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Studio Reigersbos het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met maximaal 50% van het totaalbedrag te verhogen.

 

Artikel 7 Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Studio Reigersbos enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Studio Reigersbos doet geen toezeggingen met betrekking tot het resultaat van de betreffende dienstverlening.
 2. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of andere verplichtingen. Indien de klant ontevreden is met het eindresultaat van de afgeleverde werken, dan ontvangt de klant geen geld terug.

 

Artikel 8 Intellectueel eigendomsrecht

 1. Studio Reigersbos behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle fotografische werken, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Reigersbos (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 3. Elk Gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Studio Reigersbos.
 4. In geval van publicatie door de klant, met schriftelijke  toestemming van Studio Reigerbos, is naamsvermelding van Studio Reigersbos verplicht. Het watermerk van Studio Reigersbos dient te allen tijde zichtbaar te zijn.
 5. Studio Reigersbos kan fotografische werken publiceren in het kader van de eigen promotie, bij deelname aan prijsvragen en competities en ter promotie van fotografische werken in het algemeen.
 6. indien er op de te publiceren werken personen of persoonlijke zaken herkenbaar in beeld staan, zal Studio Reigersbos voorafgaand aan de publicatie, in overleg treden met de klant om te bezien of de bewuste publicatie gepast is.

 

Artikel 9 Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van Studio Reigersbos een onmiddellijk opeisbare boete. Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000,- is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 2.500,-.

 

Artikel 10 Vrijwaring & aansprakelijkheid

 1. De klant vrijwaart Studio Reigersbos tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Studio Reigersbos geleverde producten en/of diensten, en die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Studio Reigersbos ten behoeve van de klant zijn uitgevoerd.
 2. Studio Reigersbos is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Indien Studio Reigersbos aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband heeft met de opdracht.
 4. Studio Reigersbos is nooit aansprakelijk voor schade die wordt oplopen doordat documenten en/of fotografische werken, door de klant zelf worden gewijzigd.
 5. Studio Reigersbos is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 6. Indien Studio Reigersbos aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een half jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

Artikel 11 Klachten

 1. De klant dient een door Studio Reigersbos geleverde dienst of product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverde dienst of product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Studio Reigersbos daarvan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 14 dagen op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Studio Reigersbos uiterlijk binnen 30 dagen na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Studio Reigersbos in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. Studio Reigerbos probeert de klacht in beginsel binnen 30 dagen op te lossen, tenzij voor de behandeling van de klacht meer tijd vereist is.

 

Artikel 12 Overmacht

 1. Studio Reigersbos is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: ziekte, onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen en overheidsmaatregelen.
 3. De klant wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Studio Reigersbos op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.
 4. De klant stelt Studio Reigersbos zo spoedig mogelijk op de hoogte wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van de klant.
 5. In geval van overmacht is Studio Reigersbos niet tot vergoeding van schade gehouden.
 6. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 7. Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 13 Overige bepalingen

 1. Studio Reigersbos is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Studio Reigersbos zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan de klant.
 2. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan de klant, dan treden de wijzigingen jegens de klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.
 3. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
 4. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden zal eerst tussen partijen worden besproken waarbij er zal worden gezocht naar een oplossing. Indien partijen er onderling niet uitkomen zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Studio Reigersbos gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Laatstelijk gewijzigd op 31 mei 2022

 

 

  Join our Newsletter

  We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

   Contact Us

   We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.